A pályaorientáció alapfogalmai

és a számítógéppel támogatott tanácsadásban használt fogalmak

 

Általános fogalmak

 • Pályaorientáció

Azt a folyamatot jelenti, aminek segítségével a fiatal, illetve a felnőtt korú személy egyéni igényeinek és személyiségének figyelembevételével, a legszélesebb információnyújtás révén képessé válik a munka világában történő eligazodásra, és meg tudja határozni azt a foglalkozási kört, pályát, szakmát, amelynek betöltéséhez szakképesítést kíván szerezni, illetve további tanulmányokat akar folytatni. A pályaorientáció az ember – pálya megfelelés feltárására és megerősítésére irányuló folyamat, aminek része a pályatanácsadás. Az iskolai pályaorientáció feladatait jogszabályok tartalmazzák.

 • Nyitott pályaorientáció

A pályaorientációs tevékenység rendeltetése szerint mentes minden rejtett vagy nyílt determinációs szándéktól. A fogalom bevezetését a pályaorientációval kapcsolatban tapasztalt jelenségek, törekvések és hiányok tették szükségessé.

 • Zárt szakmai orientáció

Olyan törekvés és tevékenyég, ami a fent idézett elvek ellenére, egyetlen szakmacsoport, vagy szakképesítés kizárólagos alapul vételével folyik, függetlenül attól, hogy azt hogy dokumentálták.

 • Pályaválasztási érettség

Annak a képességnek a birtoklása és gyakorlása, ami a fiatalt alkalmassá teszi megalapozott pályaválasztási döntésre.

 • Pályaérettség

Az a személyiségfejődési szint, amelyen az egyén alkalmas a pálya követelményeit, érzelmi hatásait és lehetőségeit integrált egységben kezelni.

 • Pályaválasztás

A pályaorientációs folyamatban megérlelődött döntésként fogható fel, amikor az egyén a választott pálya követelményeivel összekapcsolja személyi jellemzőit. A pályaválasztás tehát meghatározott időpontra korlátozott egyszeri esemény, amely iskola-, szakirány-, életpálya-, illetve hivatás választásához kötődik. A biztos döntés pályaválasztási érettséget követel, ami leghatékonyabban folyamatként megvalósult pályaorientációval érhető el.

 • Pályamódosítás

Alkalmazása munkanélküliséggel kapcsolatos fenyegetettség, jelentős személyiségfejlődés, érdeklődésváltozás, pályasiker elmaradás esetén szükséges. Támogatására munkavállalási tanácsadók vehetők igénybe. Mindig vizsgálni kell, hogy milyen készségeket, képességet lehet hasznosítani az új szakterületen. Ld. még ráépülő képzés, rész-szakképesítés, modulrendszerű képzés.

 • Pályatanácsadás

Segítő tevékenység, melynek célja, az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása. A pályatanácsadás formái: a pályaválasztási tanácsadás, pályamódosítási tanácsadás, karriertervezés. A pályaválasztási tanácsadás elősegíti a pályaválasztási döntés meghozatalát, az e döntésnek, valamint a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő képzési lehetőség kiválasztását. A pályamódosítási tanácsadás segítséget nyújt új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásához olyan személy számára, akinek a szakmai képzettsége a személyiségének, képességének, valamint a munkaerő-piaci keresletnek nem felel meg.

 • Pályaszocializáció

Az egyén fejlesztésének és fejlődésének azon része, amelynek során azokat a viselkedési módokat, technikákat, értékeket, szerepeket, viszonyulási módokat sajátítjuk el, amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. Általában öt szakaszát különböztetjük meg: pályaorientáció, pályaválasztás, képzés és a pályaérettség megszerzése, pályatanácsadás, pályavitel.

 • Pályafejlődés

A foglalkozási énkép fejlődése, az én aspektusainak szintetizálása az eljátszott szerepekkel. A pályakövetelmények változásának eredményes követése. A pályafejlődés megkezdésének alapja a pályaérettség.

 • Kompetencia

A kompetencia nem szinonimája a képességnek (skill), hanem képesség (ability), alkalmasság komplex feladatok adott összefüggésrendszerben történő eredményes megoldására. A fogalom magában foglalja az ismeretek mobilizálását, a kognitív és gyakorlati képességeket, a szociális és magatartási komponenseket és attitűdöket, az érzelmeket és az értékeket egyaránt. A foglalkoztatók számára a szociális kompetenciák kiemelkedő jelentőségűek.

 • Szociális kompetencia

Bármely foglalkozás eredményes gyakorlásához szükséges szakmafüggetlen alkalmasság. Bármely foglalkozás tanulása során fejleszthetők és fejlesztendők. A foglalkoztatók számára legfontosabb szociális kompetenciák a kreativitás, kommunikativitás, a kooperativitás, a konfliktustűrés, kitartás és a kudarctűrés. De a sikerkezelés is fontos szociális kompetencia.

 • Érték

Azokat a résztökéletességeket nevezzük értéknek, amikhez a személy a cselekvéseit és döntéseit igazítja. A személy választ abból a kultúrából, amely őt körülveszi, és ezeket a választásokat a saját értékdimenziójaként vagy értékrangsoraként éli meg. Az érték objektív illetve szubjektív vetülete egyszerre jelenik meg. Az értékfeltárás fontos pályaorientációs részfeladat, amely során különösen fontos biztosítani a személy független választását. A szakmai tudás és szociális kompetencia kiemelkedő értékek, de legfontosabb szakmai érték az ember – pálya megfelelés.

 • Érdeklődés

A személy környezetének megismerésére irányuló cselekvés, tevékenység vagy állapot. Érdeklődésnek tekinthető egy tevékenység gyakorlása iránti vágy is. A legalapvetőbb érdeklődési forma ugyanakkor a társadalmi szerepérdeklődés. Ez független bármely munkaterülettől. Személyiségjegyként jelenik meg, és azt jelzi, hogy egy tevékenységben az egyén milyen jellegű feladatokat vagy szerepeket keres magának. Meg kell tehát különböztetni a tevékenység alapú és társadalmi alapú érdeklődést és tanulmányi alapú érdeklődést.

 • Átjárhatóság

A szakképzési alapvető jellemzője egyúttal jogi kategória is. Biztosítja, hogy a 9. évfolyamon szakképzésbe belépő fiatal a pályaválasztási érettség magasabb szintjén és szakképzésben szerzett tapasztalatai alapján ágazaton belül szakmát válasszon, vagy kötött feltételekkel iskolatípust váltson.

 • Ember – pálya megfelelés

Minden ember csak a személyiségének megfelelő pálya gyakorlása során lehet eredményes, tehát pályaválasztási döntés előtt fel kell tárni a személyiségjegyei és az általános pályajellemzők viszonyát.

 • Életpálya

Az életpálya egy olyan folyamat, amelyben az egyén számos feladattal találja szemben magát, és ezeket úgy próbálja megoldani, hogy közben azzá igyekszik válni, amivé szeretne. Az illesztés folyamata sohasem válhat teljessé, ugyanakkor a foglalkoztatási eredményességet és az egyéni pályasikert életre szólóan meghatározza a pályakövetelmények és személyiségjegyek kölcsönös megfelelésének mértéke.