A PÁLYAKÖRÖK

A pályakörök a munka tárgya és célja alapján összetartozó tevékenységek és ismereti alapok szerint tartalmazzák a rokonfoglalkozásokat. A pályakörök értelmezésénél mindig két bekezdést találunk. Ezek ugyanazt a lényeget írják le, de két eltérő nyelvezettel. A második bekezdés példákat is tartalmaz, de sohasem tényleges pályákat, foglalkozásokat, csak tágabb területre utalunk a biztosabb értelmezés érdekében.

Művészet

A művészet szó tágabb értelemben minden alkotó célú emberi igyekezetre vonatkoztatható. Ide tartoznak tehát mindazon képességek és mesterségek, amelyek a különféle funkciójú emberi alkotások, termékek, jelenségek létrehozását, vagy a környezet átalakítását teszik lehetővé.

Az ezen a területen dolgozók kreatívak. Sokféle művészeti ágban fejtik ki képességeiket: könyvet írnak, festenek, szobrokat alkotnak, szerepeket formálnak meg. Vannak, akik szép termékeket készítenek, melyek előállítása művészi érzéket kíván, mások közönség előtt szerepelnek. Mindannyian szeretik kifejezni az érzéseiket és gondolataikat.

Tudomány

A tudomány a bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló tevékenység, és az ezen tevékenység során szerzett igazolt (tesztelt vagy bizonyított) ismeretek gondolati rendszere. Tudományterületek: természettudományok, bölcsészettudományok és társadalomtudományok, valamint ezek alkalmazott területei (pl. műszaki tudományok, agrártudományok, orvostudományok, amelyek tudományágakra tagozódnak).

A tudósok és más magasan képzett emberek az élő és az élettelen természetet vizsgálják. Felfedezéseket tesznek, kísérleteket végeznek, fejlesztésekkel foglalkoznak. Ellenőrzik az elméleteket vagy új dolgokat fedeznek fel, hasznosítják a kutatások eredményeit. Betegségeket diagnosztizálnak és gyógyítanak.

Természet

A szó számos használati módján belül a „természet” manapság egyaránt utalhat geológiai vagy biológiai fogalomrendszerre. A természet jelentheti élő állatok és növények birodalmát, és bizonyos esetekben élettelen dolgok folyamatait is – azt, ahogy bizonyos képződmények léteznek és folyamatosan változnak, mint például az időjárás vagy földtani folyamatok, és az anyag vagy energia, amelyekből ezek létrejönnek.

Az ebben a pályakörben dolgozók vagy a halászat területén dolgoznak, vagy növényeket termesztenek, állatokat tenyésztenek, erdőtelepítéssel, fakitermeléssel foglalkoznak. Mások növényvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat látnak el.

Védelem

Olyan tevékenységterületek, pályakörök összessége, amik az előállított és megszerzett javak védelmét, emberek, intézmények, országok biztonságát szolgálják.

Az ezen a területen dolgozók feladata a törvények, szabályok betartatása. Megvédik az embereket és a tulajdont. Gyakran veszélyhelyzetekben kell cselekedniük. pl. tűzoltó, rendőr, katona, katasztrófavédelmi szakember.

Műszaki

A műszaki pályakörökbe tartozik minden olyan terület, amelynek célja, hogy az anyagi és tárgyi valóság elemeit az emberi igényeknek megfelelően alakítsa vagy formálja. Ezen a területen a természettudomány eredményeinek felhasználása történik az emberi közösségek és egyének javára, valamint a természet megőrzésére is.

Az ezen a területen dolgozók gépeket, berendezéseket terveznek, különböző eljárásokat (vegyi, élelmiszeripari) dolgoznak ki. Laboratóriumban termékeket kísérleteznek ki, állítanak elő. Szerszámokat és gépeket használnak, vagy a szerszámok és gépek működési alapelveit alkalmazzák munkájukban. Különféle szerelési, javítási feladatokat végeznek. Anyagok, termékek, gépek, berendezések, valamint munkafolyamatok műszaki ellenőrzését végzik.

Ipar

Az ipar az anyagi javak előállításának, a termelésnek egyik ága. Kitermeli és feldolgozza a természetben található, emberi szükségletek kielégítésére alkalmassá tehető anyagi javakat, feldolgozza a mezőgazdasági termékeket.

Ez a terület a gyárakban folyó termelőtevékenységet foglalja magában. Mivel a termékek sokfélék lehetnek, a dolgozók is sok, különböző feladatot láthatnak el: beállítják és működtetik a gépeket, vizsgálják, osztályozzák a termékeket, minőségellenőrzést végeznek, töltik és ürítik a gépeket. Mások különböző anyagok feldolgozását, alkatrészek szerelését, termékek előállítását végzik.

Az ipar működését és szakemberellátását a képzés több szintje segíti.

Adminisztráció – ügyvitel

Szervezetek, intézmények és folyamatok irányítása megoldhatatlan igazgatási, szabályozási, nyilvántartási dokumentumok nélkül, amik eseményeket és adatokat rögzítenek. Ezek az adatok képezik a későbbi döntések alapját, és biztosítják az ellenőrzést a folyamatok felett.

Az ezen a területen dolgozóknak adminisztratív feladatokat kell ellátniuk, jól szervezetten és pontosan kell dolgozniuk. Munkájukhoz irodagépeket (számítógépes szövegszerkesztőt, faxot stb.) használnak, nyilvántartást vezetnek, iktatnak, könyvelnek, számfejtenek, valamint gépelnek. Ügyintézőként információt nyújtanak, panaszokkal, kérvényekkel foglalkoznak.

Kereskedelem

A kereskedelem egy tevékenység, amivel adásvételi ügyleteket bonyolítunk le azzal a céllal, hogy a termelésben létrehozott javak eljussanak a fogyasztókhoz és a felhasználókhoz.

Az e területen dolgozók különböző árucikkeket és szolgáltatásokat értékesítenek. Üzletet kötnek cégekkel, magánszemélyekkel. Beszerzik az eladásra szánt termékeket, gondoskodnak a tárolásukról, raktározásukról.

Szolgáltatás

Olyan gazdasági tevékenység, melynél nem kézzelfogható árut, hanem tevékenységet, munkafolyamatot értékesítenek. A tevékenységek az emberek jobb közérzetét, biztonságát fokozzák, egyéni vagy csoportos igényeiket elégítik ki. A szolgáltató tevékenységek szervezetek munkáját is segíthetik.

Az e területen dolgozók segítenek az emberek igényeit kielégíteni a megélhetés, a kényelem, a jobb közérzet és a biztonság érdekében. A szolgáltatásra azért van szükség, hogy az előállított termékek eljuthassanak az emberekhez. De szolgáltatás az is, ha lehetőséget biztosítunk az emberek számára közérzetük jobbá tételére.

Humanitárius terület

Ide tartoznak azok a tevékenységterületek, amik nem anyagi javak előállításával segítik az emberek boldogulását, hanem közvetlen beavatkozással törekednek az emberek testi és lelki állapotának, szociális helyzetének javítására. Az ilyen foglalkozások művelői az emberi bánásmódot helyezik tevékenységük középpontjába.

Az e területen dolgozók segítenek az emberek testi, lelki, szociális vagy elhelyezkedési problémáik megoldásában. Mások egyházi szertartást végeznek, lelki gondozást nyújtanak. Az emberek gondjaival való foglalkozáshoz, a betegápoláshoz megértésre, türelemre van szükség. Fontos a megfelelő kommunikáció, a megbízhatóság, a megnyerő fellépés.

Oktatás – társadalom

Az oktatási és társadalmi területeken dolgozók az emberi együttélés szabályrendszerének formálásán és a szabályok érvényesítésén munkálkodnak. Biztosítják a tudást ahhoz, hogy ezek a szabályok tudományosan megalapozottak és mindenki számra elérhetőek legyenek.

Az e területen dolgozók társadalomtudományi kutatásokat folytatnak, mások jogi ügyekben képviselik ügyfeleiket, jogi iratokat készítenek, hitelesítenek. Tanítanak, kulturális programokat szerveznek, könyvtári, levéltári munkát végeznek. A tömegkommunikáció területén széleskörű tájékoztatást nyújtanak.

Gazdaság – üzlet

A gazdaság és az üzlet a társadalom anyagi létszférája, az anyagi javak és szolgáltatások előállításával, elosztásával, forgalmazásával és fogyasztásával összefüggő jelenségek és kölcsönhatások összességeivel foglalkozó tevékenységek.

Az e területen dolgozók gazdasági elméleteket dolgoznak ki, gazdasági mutatókat elemeznek és értelmeznek, tanácsot adnak adóügyekben. Vállalkozókat, intézményeket irányítanak, megtervezik a költségvetést, meghatározzák az üzletpolitikát. A termékek piacon való eladhatóságával kapcsolatos felméréseket végeznek, reklámkampányokat terveznek és irányítanak. Mások pénzügyi adatokat elemeznek, könyvelnek, ellenőrzik a kimutatások helyességét, értékpapírokkal kereskednek, devizaügyleteket bonyolítanak le.

Fizikai teljesítmény

A fogyasztási javak előállítása egyre kevésbé alapul az izomerőn, mint energiaformán, de sohasem lesz mentes ettől. Sőt a nem anyagi javak előállítása, a korszerű szolgáltatások nyújtása vagy a védelem is fokozottan számít a szellemi vagy idegi terhelést is jól tűrő, jó fizikumú munkavállalókra.

Az e területen dolgozók sport és más eseményeken szerepelnek. A közönség szórakoztatásához felhasználják fizikai készségeiket és erejüket. Lehetnek edzők, szervezők vagy sportolók. Tevékenységük veszélyes, izgalmas, a versenyzést ők is és a közönség is élvezi. A teljesítményhez komoly felkészülésre van szükség. Meg kell küzdeni a szellemi terheléssel, fizikai kockázattal és a veszélyekkel. Mások olyan munkát végeznek, (pl. nehéz súlyokat cipelnek, gödröt ásnak, takarítanak), ahol nagy fizikai erőkifejtésre, állóképességre van szükség.